title
امروز: شنبه 4 , بهمن 1399

اولین موسسه ای که فرد را به زندگی اجتماعی آشنا می سازد، خانواده است

در خانواده کودک متوجه موسسات دیگر اجتماعی می شود. او در خانه با فرهنگ جامعه آشنا می شود و در اثر تماس با والدین و مشاهده رفتار آن ها در زمینه های مختلف زندگی متوجه راه زندگی و فلسفه اجتماعی جامعه می گردد.