title
امروز: شنبه 5 , بهمن 1398

پرسش های تکنیک و شیوه مطالعه

من وقتی مطالعه می‌کنم، زود خسته و کسل می‌شوم، برای دور شدن از این حالت چه کار کنم؟