title
امروز: چهارشنبه 10 , آذر 1400

پرسش های تکنیک و شیوه مطالعه

من وقتی مطالعه می‌کنم، زود خسته و کسل می‌شوم، برای دور شدن از این حالت چه کار کنم؟